0262                       

321 02 77

öğrenci kolu

öğrenci kolu
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu; Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği’ne (IADS) bağlı olarak 2 Mayıs 1992’de TDB Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu (TURK DENTSIC / Turkish Dental Students International Committee); Türkiye’deki dişhekimliği öğrencilerinin ulusal ve uluslararası koludur.

AMACI :
1951 yılında Danimarka’da kurulmuş olan Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği (IADS); dişhekimliği öğrencilerinin öğretim seviyelerinin yükseltilmesi, uluslararası bilgi akışının sağlanması, uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, mesleki yeniliklerden en kısa sürede haberdar olunmasının sağlanması, değişik kültür ve uluslardan dişhekimliği öğrencileri arasında iletişim kurulması vb amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuş mesleki bir öğrenci organizasyonudur.

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu; IADS’ın sağladığı olanaklardan Türkiye’deki dişhekimliği öğrencilerinin de yararlanması, dişhekimlerimizin daha öğrenciyken uluslararası platforma açılması ve uluslararası ilişkilerde önemli bir unsur olan tanıtım faaliyetlerinde Türkiye’nin her düzeyde temsili amacıyla kurulmuştur.

GÖREVİ :

Dişhekimliği öğrencilerinin tanışıp kaynaşmalarını, öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini artırmalarını sağlamak, dişhekimliği eğitim sistemi ile ilgili sorunların tartışılması amacı ile faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimini organize etmektir.

ÜYELİK :

Türkiye’de dişhekimliği fakültelerinde eğitim gören her öğrenci, Öğrenci Koluna üye olabilir. Birlik Öğrenci Kolu üyeleri gönüllülük esasıyla çalışırlar.

TDB Öğrenci Kolu çalışmalarını Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yönergesi doğrultusunda yapmaktadır.

OLUŞUMU :Yerel Komisyon

Merkezi Komisyon

YEREL KOMİSYON

Bölgesinde dişhekimliği fakültesi bulunan odalarda Yerel Komisyon kurulur. Yerel Komisyon, dişhekimliği fakültelerinde yapılan seçimlerde seçilen öğrenci temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

Yerel Komisyon üyelerinin belirlenmesi için iki yılda bir Ocak ayında dişhekimliği fakültelerinde seçim yapılır. Seçimde fakülte öğrencileri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçim tarihi oda tarafından belirlenir. Seçimler mümkün olduğunca fakültede yapılır. Seçimin yürütülmesi odanın gözetiminde öğrenciler tarafından yapılır.

Seçimde fakültede kayıtlı her 100 öğrenci için bir asıl ve bir yedek temsilci seçilir. Öğrenciler, kimliklerini göstermek ve imza vermek suretiyle oy kullanır. Seçilecek temsilci sayısı kadar isim tercih edilir. Seçim sonucunda en çok oy alandan başlamak suretiyle temsilci sayısı kadar öğrenci asıl, sonra gelen aynı sayıda öğrenci de yedek temsilci seçilmiş olur. Seçimlere yönelik itirazlar iki gün içinde oda yönetim kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır.

Yerel Komisyon asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir komisyon başkanı ve bir sekreter seçerler.

Yerel Komisyon üyeliğine seçilenlerden mezun olanların ya da öğrencilikle ilişiği kesilenlerin yerine en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye çağrılır.

Yerel Komisyon en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar odada ya da fakültelerde yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının yeri belirlenir.

Yerel Komisyon, seçilenlerin yarıdan çoğunun katılımı ile toplanır ve katılanların yarıdan çoğunun oyuyla karar alır. Kararlar, oda tarafından mühürlü olarak hazırlanan Karar Defterine yazılır ve en geç iki gün içinde odaya da yazılı olarak bildirilir.

Yerel Komisyon, öncelikle dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi için faaliyet gösterir. Ayrıca, oda ile öğrenciler arasında kuvvetli bağın güçlendirilmesi ve oda tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Uluslar arası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden yerelde yapılması gerekenler de Yerel Komisyon tarafından yerine getirilir.

MERKEZİ KOMİSYON

Yerel Komisyon üyelerinin katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği merkezinde faaliyet göstermek üzere bir Merkezi Komisyon Kurulmuştur.

Merkezi Komisyon her yıl Şubat ayında Ankara’da toplanır. Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri ile bir sonraki dönem yapılması gerekenler tartışılıp karara bağlanır. İlk toplantıda, iki yıllık dönem için Komisyon üyeleri arasından, beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu seçilir.

Yürütme Kurulu seçimi ile ilgili işlemler Merkez Yönetim Kurulunun gözetiminde Komisyon üyeleri tarafından yapılır. Seçimde Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Komisyon Üyesi kartları gösterilmek ve listedeki isminin karşısı imzalanmak suretiyle oy kullanılır. Seçimde her üye beş kişilik tercih yapar. Seçim sonucunda en çok oyu alan ilk beş kişi asıl, sonraki beş kişi ise yedek üye olarak seçilmiş sayılır. Seçim sonuçlarına yönelik itiraz iki gün içinde yapılır ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır.

Merkezi Komisyon asıl üyeliğine seçilenler bir hafta içinde ilk toplantılarını yaparak bir Komisyon Başkanı ve bir sekreter ile bir asıl ve bir yedek NEO seçerler.

Merkezi Komisyon üyeliğine seçilenlerden mezun olanların ya da öğrencilikle ilişiği kesilenlerin yerine en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye çağrılır.

Merkezi Komisyon en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantılar Birlik Merkezinde yapılabilir. Her toplantıda bir sonraki olağan toplantının tarihi belirlenir. Merkez Yönetim Kurulu da Merkezi Komisyonu toplantıya çağırabilir.

Merkezi Komisyon, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların yarısından az olmayan oyla karar verir. Kararlar MYK tarafından mühürlenerek düzenlemiş olan Karar Defterine yazılır ve aynı gün Merkez Yönetim Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.

Merkezi Komisyon, genel olarak dişhekimliği fakültelerindeki öğrenci sorunları ile ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Yerel Komisyonlar arasında koordinasyonun sağlanması için faaliyet gösterir. Uluslar arası öğrenci değişim programı ile ilgili iş ve işlemlerden merkezi olarak yapılması gerekenler de Merkezi Komisyon tarafından yerine getirilir.

İLETİŞİM

  • 0262 321 02 77
  • kdo41@hotmail.com
  • 0553 246 46 67

  • Ömerağa Mah Alemdar Cad. Şen İş Merkezi Kat:3 117
    izmit / Kocaeli
elidho.org.tr © 2012 - Tüm Hakkı Saklıdır.
Tasarım HELP BİLİSİM