AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Paylaş:
6.10.2022 / 1221 okunma

Uzun zamandır Bakanlıkta çalışmaları sürdürülen  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,  06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Yönetmelik’in hızlı bir biçimde incelenmesinde, dikkat çeken bazı hususlar şöyledir:

 • Önceki yönetmeliklerde özel hastaneler dışındaki özel sağlık kuruluşlarına ilişkin kurallar belirlenirken bu Yönetmelikte özel diş hastaneleri de Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
 • Poliklinik açılmasında en az iki dişhekiminin ortaklığı gerekli iken yeni düzenlemede en az iki dişhekiminin çalışması şartıyla bir dişhekimi tarafından kurulan şirket tarafından da poliklinik açılabileceği belirtilmiştir.
 • Merkezlerde en fazla %49 oranındaki dişhekimi dışı ortakların varlığı bu Yönetmelikte de sürdürülmüş ancak %51’lik kısmın mutlaka dişhekimi olması sağlanmıştır.
 • Yönetmelikteki en temel değişikliklerden biri sağlık kuruluşlarının açılışının ön izin, ruhsat ve faaliyet izin belgesi olmak üzere üç basamaklı bir sisteme dönüştürülmüş olmasıdır. Buna göre, muayenehane ve polikliniklere il sağlık müdürlüğü tarafından merkez ve hastanelere ise Sağlık Bakanlığı tarafından ön izin ve ruhsat verilecek, Müdürlük tarafından düzenlenecek faaliyet izin belgesi ile de sağlık hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.
 • Ön izin ve ruhsat incelemeleri Müdürlük tarafından oluşturulan ve içinde en az iki dişhekiminin olduğu komisyon tarafından yapılacaktır.
 • Dişhekimlerinin çalıştıkları sağlık kuruluşları dışında kısmi çalışma yapmak istemeleri halinde, aynı ilde olmak koşuluyla bir sağlık kuruluşunda daha çalışabilecekleri belirtilmiştir. Böylece, dişhekimlerinin kısmi süreli çalışmaları aynı ilde ve toplam iki sağlık kuruluşunda çalışmakla sınırlandırılmıştır.
 • Muayenehane ve poliklinikte görev yapan dişhekimleri, hastalarının genel anestezi altındaki tedavilerini bünyesinde genel anestezi ünitesi olan merkez ve hastanelerin yanı sıra genel tıp merkezi ve hastanesinde de yapabilecektir.
 • Hastaların bütün sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı merkezi sağlık veri sistemine aktarılması zorunlu tutulmuş; bunun için 1.3.2023 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • Sağlık kuruluşlarında elektronik reçete düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş ancak gerektiğinde fiziki reçete düzenlenmesine de olanak sağlanmıştır.
 • Hastalardan tüm müdahaleler için rıza formu alınması zorunlu tutulmuştur.
 • Reklam yapılması ve ilan veya bilgilendirme adı altında talep yaratmaya yönelik veya hastaları sağlık kuruluşlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirmeye yönelik her türlü yayın yapılması yasaklanmıştır.
 • Sağlık kuruluşu tabelalarının Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Muayenehanelerin faaliyet göstereceği yeni olmayan binalar için yapı kullanma izin belgelerinin aranmayacağı; bütün sağlık kuruluşlarından istenen yangına karşı önlemlerin alınmış olması şartının bütün bina için değil sağlık kuruluşunun açılacağı ilgili kısımla sınırlı olmasının yeterli olduğu ifade edilmiştir.
 • Mevcut sağlık kuruluşlarının fiziki şartlarının aynen korunabileceği ancak tıbbi donanım ve personel standartlarının 31.12.2023 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yönetmelik bu haliyle, eskisine göre daha sade ve uygulamada daha az sorun yaratacak hükümler içermektedir. Sağlık kuruluşlarının açılmasında yatırıma başlamadan önce ön izin uygulamasının getirilmesi kaynakların verimli kullanımı bakımından yerinde bulunmaktadır.

Diğer yandan;

 • Ağız diş sağlığı merkezinin ortakları arasında dişhekimlerinden başka kişilerin de olmasına izin verilmesi,
 • Sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılmasına yönelik olarak yerinde inceleme yapacak komisyonda ve denetim komisyonlarında -birden çok Danıştay kararında vurgulanmış olmasına karşın- dişhekimleri odası temsilcisi bir kişinin bulunmaması,
 • Sağlık hizmet sunumunun zorunlu kıldığı bir gereklilik de olmamasına karşın özel sağlık kuruluşlarının şube açmasına izin verilmesi,
 • Hastaların kişisel sağlık verilerinin, sayısız idare mahkemesi ve Danıştay kararında hükme bağlananın aksine, herhangi bir ölçü ve sınırlamaya tabi tutulmaksızın, merkezi sağlık veri sistemine gönderilmesinin zorunlu tutulması Yönetmeliğin temel hukuka aykırılıkları olarak değerlendirilmektedir.

Yönetmelikle ilgili daha ayrıntılı açıklama ve değerlendirmeler hazırlanmakta olup en kısa zamanda meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği